საქართველოს ეკონომიკის რომელი დარგი გაიზარდა და რომელი შემცირდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს 2019 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკა კვლავ გაიზარდა და 50 მილიარდი დოლარი შეადგინა, თუმცა ეკონომიკის ზოგიერთი დარგი მეტად გაიზარდა , ზოგიც ნაკლებად და ზოგიერთი შემცირდა კიდეც.

დარგობრივი სტრუქტურის მიხედვით ზრდა აღინიშნება შემდეგ სექტორებში: ინფორმაცია და კომუნიკაცია(15.2%), პროფესიული, ტექნიკური და სამეცნიერო საქმიანობა(14.4%), ხელოვნება, გართობა და დასვენება (14.3%), ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება(9.6%), საბითუმო და საცალო ვაჭრობა(8.8).

ხოლო კლება შეინიშნება ოთხ დარგში: საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობა (–2.1%), სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა, სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება (–2.7), სამთომოპოვებითი მრეწველობა(–2.0%) და სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (–1.1%).

GEOSTAT